Interneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigomsInterneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigomsInterneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigoms
8 679 75 485
[email protected]
Kaunas

TAISYKLĖS

Prašome įdėmiai perskaityti šias Taisykles, nes jos aprašo Jūsų teises bei įsipareigojimus. Naudodamasis Svetaine Vartotojas besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Svetainė – interneto svetainė, pasiekiama adresu https://tobalt.lt.

Taisyklės – Asmens duomenų tvarkymo Svetainėje taisyklės, kurios numato pagrindines asmens duomenų ir kitos informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisykles, naudojantis Svetaine.

MB “Laikas atsinaujinti” šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainę www.tobalt.lt. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

  • MB “Laikas atsinaujinti”
  • Kodas 304863231
  • PVM kodas – LT100013700311
  • Vaivadiškių k. 3, Vaivadiškiai, LT-29255 Anykščių r.
  • A/s LT397300010155661074
  • AB Swedbank Banko, kodas 73000

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų  valdytojui  priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras. sutinkate  su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų  svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus (toliau – Lankytojas) būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių Lankytojus. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (- es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Vartotojas – bet kuris Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip el. pašto adresas, telefono numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioje Svetainėje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Svetainėje parduodamas paslaugas. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktus, Laikas atsinaujinti turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdama Vartotojų pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Svetainę dienos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Vartotojui užsisakant Laikas atsinaujinti paslaugas ar prenumeruojant naujienas Svetainėje, Laikas atsinaujinti renka Vartotojo identifikavimui būtinus pagrindinius asmens duomenis, kuriuos Vartotojas pateikia pildydamas kontaktų formą, t.y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Nepateikus šių duomenų paslaugos rezervacija Svetainėje negalima.

Kontaktų formos užpildymas Svetainėje yra reikalingas Vartotojams, kurie nori gauti Laikas atsinaujinti teikiamas paslaugas internetu.

Užpildžius kontaktų formą, formą dėl svetainės kūrimo poreikių, aptarnavimo kokybės vertinimo formą, Laikas atsinaujinti renka Registruoto vartotojo Asmens duomenis (t.y. el. pašto adresą, telefono numerį, vardą ir pavardę), reikalingą paslaugai įvykdyti.

Gavus vartotojo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.), Laikas atsinaujinti gali naudoti ir tvarkyti vartotojo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. specialių pasiūlymų, reklaminės ir kitos informacijos, susijusios su Laikas atsinaujinti veikla, Svetainės naujienomis, joje teikiamoms paslaugoms ir pan. formavimui ir siuntimui. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Sutikimas tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bet kada gali būti atšauktas, susisiekiant su Laikas atsinaujinti el. paštu [email protected]

Laikas atsinaujinti taip pat gali naudoti vartotojo Asmens duomenis siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Laikas atsinaujinti įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus: šiose Taisyklėse nurodytus atvejus; kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija; gavus vartotojo sutikimą; kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

Laikas atsinaujinti gali perduoti Asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams: skolų išieškotojams, valstybinėms institucijoms, bankams.

Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, su kuriais Laikas atsinaujinti yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų tvarkymo ir kurie įsipareigoja užtikrinti tinkamą perduodamų Asmens duomenų apsaugą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS

Asmens duomenys ir kita informacija, pateikta suformuojant užsakymus, pildant rezervacijos ar prenumeratos formas ir/arba reikalinga sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, bus saugoma 2 (dvejus) metus nuo paslaugos užsakymo ir/arba rezervacijos ar prenumeratos formos užpildymo. Asmens duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų. Suėjus šiam terminui, Vartotojo Asmens duomenys yra naikinami apie tai vartotojo iš anksto neinformavus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Norėdama Vartotojui pasiūlyti visavertes paslaugas, Laikas atsinaujinti Svetainėje naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Svetainės lankytoją, nustatyti Svetainės kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankomumą ir analizuoti statistinius duomenis, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Svetainėje esančias klaidas.

Apsilankęs svetainėje, Vartotojas gali pasirinkti, ar nori, kad būtų naudojami slapukai. Pažymime, kad slapukų blokavimas gali nutraukti prieigą prie tam tikrų Svetainės funkcijų ir jų veikimo, todėl naršymas Svetainėje gali tapti neefektyvus arba neįmanomas. Nepageidaujant, kad duomenys apie naršymą Svetainėje būtų renkami, Vartotojas gali nesutikti su tuo pakeisdamas savo naršyklės nustatymus. Priklausomai naudojamos naršyklės, nuorodose rasite instrukcijas, kaip nutraukti slapukų naudojimą.

Kokie slapukai naudojami šioje svetainėje?

VARTOTOJO TEISĖS

Vartotojas, kuris yra užpildęs registracijos ar prenumeratos formą, turi teisę bet kada, susisiekęs su Laikas atsinaujinti el. pašto adresu [email protected], susipažinti su tvarkomais jo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jeigu Registruotas vartotojas mano, kad jo Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Tuo atveju, kai vartotojo asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, jis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Dėl didesnio patogumo vartotojams, Svetainė gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių tinklapius bei kitą medžiagą, kurios Laikas atsinaujinti negali kontroliuoti. Laikas atsinaujinti nėra atsakinga už trečiųjų šalių paviešintą informaciją, jos necenzūruoja ir nebūtinai jai pritaria. Laikas atsinaujinti taip pat nėra atsakinga už trečiųjų šalių vykdomą privatumo politiką, turinį bei šių asmenų padarytą įskaitant bet neapsiribojant – žalą, nuostolius ar pažeidimus, esamus arba galimus, susijusius su trečiųjų šalių reklamos politika, turiniu, produktais, bei jų netinkamų vartojimu, paslaugomis bei kitais informaciniais resursais.

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.